Ata Rangi

сначала:
34682
Ata Rangi Pinot Noir 2008
Новая Зеландия, красное сухое
34683
Ata Rangi Craighall 2008
Новая Зеландия, белое сухое
3359
Ata Rangi Craighall 2004
Новая Зеландия, белое сухое